Postanowienia ogólne

  1. Sprzedaż biletów prowadzi się zasadniczo wg kolejności zgłaszania się podróżnych. W przypadku wzmożonego ruchu i odjazdów autobusów w niewielkich odstępach czasu, w pierwszej kolejności sprzedaje się bilety do autobusów odjeżdżających wcześniej.
  2. Na 5 minut przed odjazdem autobusu, kasa biletowa może odmówić sprzedaży biletu. Jeżeli w autobusie są jeszcze wolne miejsca, podróżny może wówczas nabyć bilet u kierowcy-konduktora.
  3. Osoby zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi w autobusie oraz osoby uciążliwe dla innych podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte z autobusu.
  4. Rzeczy zabierane przez podróżnych do autobusu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi podczas jazdy, stwarzać możliwości wyrządzania szkody podróżnym lub przewoźnikowi, przeszkadzać podróżnym i narażać ich na niewygody.
  5. Do obowiązku kierowcy należy:
    • zatrzymanie autobusu na przystankach przewidzianych rozkładem jazdy,
    • zatrzymanie autobusu odjeżdżającego z przystanku w celu zabrania spóźnionego podróżnego, jeśli ten daje znaki wyrażające chęć jazdy tym autobusem,
    • podawanie do wiadomości podróżnych nazw przystanków znajdujących się na trasie jazdy autobusu w komunikacji społecznej,
    • jeżeli autobus ze względu na brak miejsc nie może przyjąć więcej podróżnych, obsługa obowiązana jest zawiadomić o tym ustnie oczekujących na przystankach lub przez wywieszenie w autobusie na widocznym miejscu tablicy informacyjnej o braku miejsc,
    • autobus w którym nie ma urządzeń sanitarnych, kierowca zobowiązany jest zatrzymać na żądanie podróżnego w najbliższym odpowiednim miejscu lub między przystankami, jeżeli żądającym zatrzymania jest osoba w podeszłym wieku, inwalida o widocznym kalectwie, osoba z dzieckiem na ręku lub kobieta ciężarna, a także osoba, której stan zdrowia tego wymaga lub jeżeli uzasadnia to zmęczenie kierowcy.
  6. Ujawnienie pasażera bez biletu - opłaty dodatkowe
    Od dnia 15 listopada 2008 roku na podstawie Ustawy z dnia 15.11.1984 Prawo przewozowe (DZ.U. 00.50.601) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. 05.14.117) zarządza się, co następuje:

Podróżny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej (mandatu):

  1. Za przejazd bez ważnego biletu - 125 zł
  2. Za przejazd bez ważnego dokumentu, poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu - 100 zł
  3. Za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy lub zwierząt, za które taryfa przewiduje opłaty - bez uiszczenia tych opłat - 50 zł
  4. Za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu - 50 zł
  5. Za spowodowane przez podróżnego zatrzymanie autobusu, opóźnienie kursu lub spowodowanie konieczności zmiany trasy (dojazd do Policji) bez uzasadnionej przyczyny - 250 zł

W razie okazania przez pasażera ważnego biletu, którego nie miał podczas kontroli lub udokumentowania uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu nie później niż do 7 dni od daty kontroli - przysługuje zwrot pobranej opłaty dodatkowej lub umorzenie tejże opłaty po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 % opłaty dodatkowej, wymienionej w poz. 6 pkt 1 i 2.

W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu, zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość podanych w p. 6 opłat (mandatów) obniża się o 30%.

Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowaną przez przewoźnika w następujący sposób:

  1. jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
  2. jako 40-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
  3. jako 20-krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu:
          a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
          b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków;
  4. jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.
Portal pksraciborz.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij